2019 България

ГРАЖДАНСТВО

Проектите, които насърчават европейското гражданство и имат културна компонента могат да получат финансиране по програма Европа за гражданите (2014-2020). Тя ще е насочена към осведомяването за ЕС и неговите общи ценности, история и култура.

Средствата от програмата ще помогнат на хората да се включат в граждански дейности чрез дебати и дискусии за ролята на ЕС в тяхното ежедневие.

Добър пример за това е подкрепата, която се оказва на побратимяването на градове. Чрез програмата се финансира изграждането на контакти между общините и им се помага да разработват съвместни проекти.

За повече информация: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Всяка година с Решение на ЕП и на Съвета се определя тематична „Европейска година”. Проекти за сътрудничество могат да получат финансиране и в рамките на тази инициатива на ЕС. 2013 година е „Европейска година на гражданите”.

За повече информация: http://europa.eu/citizens-2013/bg/eu-funding-opportunities

Неправителствени организации в областта на културата могат да получат финансиране от „Програмата за подкрепа на НПО в България”. Тя се осъществява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и нейната цел е развитието на гражданското общество и повишаването на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.

Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България е Институт „Отворено общество“ – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

За повече информация: http://www.ngogrants.bg

Проекти, свързани с осигуряване на по-добри условия за труд, равенството на половете, социалната интеграция чрез културни инициативи могат да бъдат финансирани от Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020).

За повече информация: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5092

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права