2019 България

ИНФРАСТРУКТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Проекти за изграждане на културна инфраструктура могат да получат финансиране от фондовете за регионално развитие. Предишни “Европейски столици на културата” са използвали Структурните фондове и Кохезионния фонд, за да модернизират културните си институции.

Програмата за регионално развитие за периода 2014–2020 г. е „Региони в растеж 2014-2020”. Тя ще продължи да подкрепя проекти, свързани с културата, културните и творческите индустрии и културното наследство, които безспорно допринасят за местното и регионално развитие.

За повече информация: http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx

Проекти за засилване на сътрудничеството в Европа с партньори от други държави в областите на културата, туризма и регионалното развитие могат да получат финансиране по Програмите за териториално сътрудничество.

За повече информация: http://www.mrrb.government.bg/?lang=bg&do=phare

Финансовата подкрепа на Норвежката програма за сътрудничество и Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство е важен инструмент за осъществяването на проекти за опазването на културното наследство в България. За периода 2007 - 2009 г. България получи по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 41.5 млн. евро.

На 17.06.2011 г. бяха подписани Меморандуми за разбирателство между страните донори и България за изпълнението на двата механизма в страната. През финансовия период (2009 - 2014 г.) средствата, предвидени за България, са в размер на 126.6 млн. евро.

С подкрепата от Финансовия механизъм на Eвропейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм бяха осъществени важни проекти: изграждане на Софийски арсенал - Музей на съвременното изкуство; проект за дигитализация и запазване на писменото наследство на България; реставрация, консервация и популяризиране на манастира "Св. Иван Предтеча" и на част от крепостната система в архитектурно-исторически резерват "Старинен Созопол"; възстановяване на Шуменската крепост; проект „Античният стадион на Филипопол – опазване и експониране в градска среда” и др.

На 21 май 2013 г. е одобрена Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Тя ще подпомага дейности за възстановяване и опазване на културното наследство, осигуряване на достъпност на културното наследство, документиране на културната история, представяне на съвременни изкуства и култура и др.

За повече информация: http://eeagrants.org/


ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права