2019 България

ПОЛИТИКИ

Инициативата „Европейска столица на културата” показва, че чрез културата е възможно да бъде видимо трансформиран облика на града, да се съживи икономиката му, да се стимулира развитието на заобикалящия го регион и да се създадат нови работни места. Целта на инициативата е да насърчи устойчивото развитие на европейските градове и да ги превърне в регионални културни центрове.

Според анализ на Елвира Прадо, „Европейска столица на културата“ не е само място, където има "изкуство" в изобилие, а един град, който създава добавена стойност за културата. Необходимо е не просто прилагане на принципа на традиционните фестивали на изкуствата, а една интелигентна комбинация между използването на откритите градски пространства, архитектурата, новите медийни изкуства и различните форми на иновации, между изграждането на културна инфраструктура, подобряването на градската среда, развитието на културата и провеждането на рационална политика в областта на туризма.

В този контекст е важно градовете-кандидати да изработят своите стратегии в консултация с гражданите и в съответствие с държавните, местните и европейски политики в областта на културата.

Темата „Европейски столици на културата” съвпада с новия програмен период на ЕС, който включва годините от 2014 до 2020.

През следващия програмен период 2014–2020 г. инвестициите на ЕС ще са насочени към постигане на дългосрочните цели на Европа за растеж и работни места (Стратегия „Европа 2020“). Kултурата и творчеството са фактори, които допринасят за икономическото, регионалното, социалното развитие и за иновациите.

България разработва Споразумение за партньорство с Европейската комисия, което е рамката на база на която страната ще получи средства по Европейските Структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

За повече информация:

>Стратегия “Европа 2020”;

>Политическо ръководство: Как стратегически да се използват програмите, финансирани от ЕС, вкл. от Структурните фондове, за насърчаване потенциала на културата за местното, регионалното и националното развитие, както и допълнителните й ефекти върху икономиката.;

>Национална програма за развитие: България 2020;

>“Елементи за обща стратегическа рамка за периода 2014 – 2020 г.”

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права