2019 България

ВЪПРОСИ

1. Министерство на културата е национален координатор на инициативата Европейска столица на културата в България. Бихме искали да знаем дали в тази си роля Министерството е взело принципно решение да се включи със свой представител в управляващото тяло на проекта 2019 на града победител.
В съответствие с  т. 2 и) от Решение № 28 на Министерския съвет от 16 януари 2013 г. Министерство на културата ще определи наблюдател в комисията за мониторинг и консултации. Номинираният от Министерството представител ще присъства  като наблюдател на двете официални срещи за мониторинг и консултации.
Градовете-кандидати сами решават дали да включат представител от Министерство на културата в управляващото тяло на проекта 2019. Опитът на предишни Европейски столици на културата показва, че участието на представител на Министерството на културата може да бъде от полза с оглед възможността за мобилизиране на ключови културни институции за проекта и на допълнителни  ресурси. 
Считаме, че наблюдателят в комисията за мониторинг и консултации и представителят на Министерството в управляващата структура на проекта 2019, не трябва да бъде едно и също лице.
2. В какъв шрифт трябва да бъде попълнен формулярът за втория етап от конкурса за Европейска столица на културата? Задължително ли е  да се използва „Times New Roman” 12.
Правилото „Times New Roman” важи и във втория етап от конкурса. Виж отговорите на подобни въпроси в раздел ”Архив”
3. Във формуляра за кандидатстване е записано, че за етапа на окончателния подбор трябва да бъдат попълнени отговорите на всички раздели и въпроси. Онези от тях, които вече са били попълнени на етапа на предварителен подбор, трябва да бъдат допълнени и разширени при необходимост. На етапа на окончателен подбор някои въпроси изискват по-подробни отговори (това е посочено за всеки съответен въпрос чрез следния израз: "на този въпрос трябва да се отговори по-подробно на етапа на окончателен подбор“). Допълнително се изисква направените промени и включената нова информация във формуляра за кандидатстване на етапа на окончателен подбор да бъдат отбелязани с удебелен или цветен шрифт, или по някакъв друг начин. Повечето градове-кандидати възнамеряват да изработят изцяло нови формуляри. Необходимо ли е допълненията да бъдат отбелязани с удебелен или цветен шрифт, или по някакъв друг начин?
Всички  градове, преминали на втория етап от конкурса са заявили, че ще изработят напълно нови формуляри. Следователно,  отбелязването на новите допълнения в текста от формуляра няма да е необходимо.  За всички градове отпада задължението,  направените промени и включената нова информация във формуляра за кандидатстване на етапа на окончателен подбор да бъдат отбелязани с удебелен или цветен шрифт, или по някакъв друг начин.
4. Задължително ли е двете приложения: едно за описание на детайли на културната програма (до 10 страници) и едно към финансовата част (до 5 страници) да са в края на формуляра за кандидатстване. 
Не е позволено да се размества редът на въпросите от формуляра. Приложенията могат да бъдат поставени във формуляра, при условие, че се спази разрешения обем страници, и бъде ясно обозначено , че това е приложение.
5. Може ли формулярът за кандидатстване да е отпечатан във формат А4, но разположението на текста да е хоризонтално т.е. „Пейзаж“.
Това не проблем, но не трябва да се  надвишава позволения обем страници в шрифт Times New Roman 12.
6. Във връзка с подготовката за финалния етап на представянето моля да ни подадете официална информация колко екземпляра са необходими от Bidbook -а и на какви езици, т.е. колко на български и колко на английски.
Както е написано в поканата за кандидатстване, формулярите се предоставят разпечатани задължително в 20 екземпляра на английски език (те ще бъдат оценявани от журито) и допълнително по желание на един от официалните езици на ЕС (логично е това да е български, за нас са достатъчни от един до максимум 6 екземпляра на български). Електронните версии, както сме написали в отговор на предишен въпрос на нашия сайт, трябва да са една версия на английски и една на български език. 


ВЪПРОСИ АРХИВ

1.Какво е „Европейски столици на културата” и кой ги избира? Съветът на ЕС е единствената институция, която може да присъди званието “Европейска столица на културата”. Създадена през 1985 г. инициативата се превръща в най-значимото и мащабно европейско събитие в областта на културата. Всяка година по един град от две различни европейски държави стават „Европейски столици на културата” . През 2013г. това са Марсилия и Кошице, през 2014г. ще са Умео и Рига,
научи повече

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права