2019 България

ЕТАПИ

Предварителен подбор

Министерство на културата като институция, която координира българското участие в инициативата „Европейска столица на културата”, публикува на 18 декември 2012г.  покана за представяне на кандидатури до всички български градове, които желаят да участват в конкурса. В рамките на 10 месеца те следва да подготвят необходимите документи, включително и обща рамка на културната програма, която възнамеряват да осъществят през 2019г. Крайният срок за подаване на документацията за участие в първия етап на конкурса е 18 октомври 2013г.
На заседанието за предварителен подбор, журито оценява подадените кандидатури за „Европейска столица на културата- 2019” и изготвя списък с градовете, които да продължат на втория етап от конкурса. Паралелно се провеждат изслушвания на градовете-кандидати, в които те дават кратко описание на проекта в рамките на 30 минути, след което журито за подбор отправя своите въпроси към всеки от тях. На базата на изслушванията и документите за кандидатстване, журито изготвя доклад относно всички кандидатури и препоръки към градовете, преминаващи на втория етап. Преди заседанието на журито за предварителен подбор не са разрешени посещения на членове на журито в градовете-кандидати.

Окончателен подбор

Градовете, които са одобрени да продължат на втория етап, допълват всички раздели от формуляра за кандидатстване. Най-късно девет месеца след срещата за предварителен подбор, журито провежда второ заседание за окончателен избор. Паралелно се провеждат изслушвания на одобрените градове-кандидати, в които те отговарят на въпросите на журито за подбор. След получаването на допълнените документи за кандидатстване и преди срещата за окончателен подбор, членовете от журито могат да посетят избраните градове-кандидати на място, като спазват условието за равнопоставеност между тях. На основата на допълнените документи, на посещенията и изслушванията, журито изготвя доклад за културните програми на градовете-кандидати и препоръчва един град, на който да бъде присъдено званието „Европейска столица на културата”. Докладът се предоставя по официален път на правителството и на Европейската комисия.

Правителството обявява препоръчания от журито град и информира Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската комисия и Комитета на регионите не по-късно от четири години преди започването на събитието. До три месеца след представянето на препоръката Европейският парламент може да предостави своето становище на Европейската комисия относно предложения за номинация град. Съветът на ЕС, в съответствие с препоръката на Европейската комисия и становището на Европейския парламент, както и с доклада на журито за подбор, официално определя Европейските столици на културата за 2019г.

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права