2019 България

Конкурс

Целите, критериите и правилата за присъждане на званието „Европейска столица на културата” са определени в правен документ - Решение №1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за установяване на действията на Общността „Европейска столица на културата“ за годините 2007—2019. В съответствие с гореспоменатото  Решение, България и Италия ще бъдат домакини на инициативата през 2019г.

Съгласно установената процедура, изборът на градове за „Европейска столица на културата” се осъществява чрез конкурс, организиран на национално ниво. Съветът на ЕС официално ще определи един град от България и един от Италия за „Европейски столици на културата -2019”. Званието се присъжда единствено на градове, но те могат да включат в своите програми и прилежащия им регион.

За да участват в конкурса за присъждане на званието „Европейска столица на културата“ българските градове трябва да изпратят до Министерство на културата попълнените документи за кандидатстване не по-късно от 18 октомври 2013г.

Кандидатурите се оценяват от смесено международно и национално жури на два етапа: предварителен и окончателен подбор. То се състои от 13 експерти. Седем са определени от европейските институции, останалите шест от българското правителство. Мандатът на експертите, определени от европейските институции, е за период от 3 години и всяка година част от тях се сменят в последователност (2+2+3). Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия определят по двама експерта, а Комитетът на регионите - един. Съвместно с националните експерти, те оценяват кандидатурите на градовете във всяка от двете държави поотделно (България и Италия).

Министърът на културата определя националните експерти в сътрудничество с Европейската комисия и след това определя състава на цялото жури за подбор. То избира председател измежду „европейските експерти”.

Легитимността на конкурса и качеството на препоръчания за „Европейска столица на културата” град се базират на професионализма на журито за подбор и на неговата работа. Затова членовете на журито се избират внимателно, въз основа на критериите, посочени в чл. 6.3 на Решение №1622/2006/ЕО: членовете на журито за подбор трябва да са независими експерти, да нямат конфликт на интереси по отношение на градовете, които са отговорили на поканата за представяне на кандидатури, и да имат значителен опит и знания в сферата на културата, културното развитие на градовете или в организирането на предишни „Европейски столици на културата”. Тези изисквания се отнасят както за експертите, номинирани от европейските институции, така и за експертите, определени от държавата-членка.

Правилата за провеждане на конкурса и документите за кандидатстване ще намерите тук.Решение №1622/2006/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 24 октомври 2006 г за установяване на действията на Общността за „Европейска столица на културата“ за годините 2007—2019 (ОВ L 304 от 3.11.2006 г., стр. 1).

ВАЖНИ ДАТИ

18 Декември  2012 г.  Покана за представяне на кандидатури 18 Октомври  2013 г. Краен срок за представяне на кандидатури   10-12 Декември  2013 г. Заседание на журито за предварителен подбор 4-5 Септември  2014 г. Заседание на журито за окончателен подбор Декември 2014 г. Информиране на европейските институции  за резултата от конкурса Март 2015 г.  Гласуване на кандидатурата от Европейския парламент Май 2015 г.  
научи повече

ЕТАПИ

Предварителен подбор Министерство на културата като институция, която координира българското участие в инициативата „Европейска столица на културата”, публикува на 18 декември 2012г.  покана за представяне на кандидатури до всички български градове, които желаят да участват в конкурса. В рамките на 10 месеца те следва да подготвят необходимите документи, включително и обща рамка на културната програма, която възнамеряват да осъществят през 2019г. Крайният срок за подаване на
научи повече

ПРАВИЛА

Координационният орган за провеждане на конкурса за „Европейска столица на културата” в България е Министерството на културата. Координационният орган отговаря за организацията на целия конкурс. Той има задачата да осъществява връзката с журито и дейностите, свързани с обезпечаване на работата му /организация на заседанията за подбор, посещенията в градовете и др./ >Правила за конкурса за присъждане на званието „Европейска столица на културата „ в България
научи повече

ДОКЛАДИ

научи повече

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права