2019 България

Насоки

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език и по желание на един от официалните езици в ЕС.
Формулярът за кандидатстване включва седем раздела с въпроси:

Основни принципи;
Структура на програмата на събитието;
Организиране и финансиране на събитието;
Градска инфраструктура;
Комуникационна стратегия;
Оценка и мониторинг на събитието;
Допълнителна информация.

На етап „предварителен подбор” някои от въпросите от формуляра не са задължителни, но на втория етап от конкурса е необходимо да се отговори на всички въпроси.

Условията и сроковете за кандидатстване са описани подробно в поканата за кандидатстване и в следните основни документи.


Ръководство за градовете, които кандидатстват за званието „Европейска столица на културата“
Покана за подаване на кандидатури за присъждане на званието „Европейска столица на културата“ 2019 в България
Формуляр за кандидатстване bg
Формуляр за кандидатстване eng
Процедурни правила за Конкурса за присъждане на званието „Европейска столица на културата- 2019“ в България
Изменение на процедурните правила от 03.04.2014 г.

КРИТЕРИИ И ЦЕЛИ

За да участват в конкурса за „Европейска столица на културата”- 2019г., градовете подготвят културна програма, която трябва: да е с продължителност от една година и да има европейско измерение; да е съвместима с националната културна стратегия или политики и с регионалните стратегии за културата; да има връзка с програмата на избрания италиански град за 2019г. Различните градове си поставят различни цели, които да постигнат със своя проект или проблеми, на които да намерят
научи повече

КОМУНИКАЦИЯ

 „Европейска столица на културата” е инициатива на Европейския съюз, а един от ключовите критерии за подбор е европейското измерение на проекта. Поради това е изключително важно, градовете да изработят силна комуникационна и медийна стратегия, за да популяризират инициативата, не само сред местните граждани, но и на национално и европейско ниво, в която ясно да изпъква, че „Европейска столица на културата” е инициатива на ЕС. Градовете следва да се обявяват за
научи повече

МОНИТОРИНГ

Паралелно с избора на град за „Европейска столица на културата”, се съставя комисия  за мониторинг и консултации, която да наблюдава изпълнението на целите и критериите на инициативата и да осигурява помощ и указания на номинирания град от избирането му до началото на събитието. Комисията се състои от 7-те експерти, определени от Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската комисията и Комитета на регионите. България има възможност  да номинира свой наблюдател.
научи повече

ФИНАНСИРАНЕ

„Европейска столица на културата“ е събитие, значимо по мащаб и обхват и за осъществяването му са необходими финансови инвестиции. Бюджетът на различните градове варира между 15 и 100 млн. евро за оперативни разходи и между 10 и 220 млн. евро за капиталови разходи. Източниците на финансиране се осигуряват от националните, регионалните и местните власти. От съществено значение е градовете да успеят да привлекат спонсори за инициативата. Европейската комисия подкрепя финансово
научи повече

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права