2019 България

ФИНАНСИРАНЕ

„Европейска столица на културата“ е събитие, значимо по мащаб и обхват и за осъществяването му са необходими финансови инвестиции. Бюджетът на различните градове варира между 15 и 100 млн. евро за оперативни разходи и между 10 и 220 млн. евро за капиталови разходи.


Източниците на финансиране се осигуряват от националните, регионалните и местните власти. От съществено значение е градовете да успеят да привлекат спонсори за инициативата.

Европейската комисия подкрепя финансово събитието с парична награда от 1.5 млн. евро, която избраният за „Европейска столица на културата“ български град ще получи три месеца преди началото на 2019 г. при условие, че той е изпълнил критериите и препоръките на журито за подбор и на комисията за мониторинг и консултации.

Подготовката и осъществяването на проекта ” Европейска столица на културата” изисква инвестиции, не само през годината, когато ще се състои, но и през годините преди събитието и след него.

Културните проекти, които българските градове-кандидати възнамеряват да осъществят в рамките на „Европейска столица на културата 2019”, могат да получат финансиране от национални и европейски програми и от Структурните фондове. Съществуват  възможности за финансова подкрепа на проекти в областта на културата, включващи и  други сектори.

ПОЛИТИКИ

Инициативата „Европейска столица на културата” показва, че чрез културата е възможно да бъде видимо трансформиран облика на града, да се съживи икономиката му, да се стимулира развитието на заобикалящия го регион и да се създадат нови работни места. Целта на инициативата е да насърчи устойчивото развитие на европейските градове и да ги превърне в регионални културни центрове. Според анализ на Елвира Прадо, „Европейска столица на културата“ не е само място, където
научи повече

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Една от основните цели на „Европейска столица на културата“ е засилване на международното сътрудничество между европейските градове във всички области на културата. КУЛТУРА И МЕДИЯ В следващия програмен период 2014-2020 г. рамковата програма на ЕС, която ще финансира проекти в областта на културата и аудиовизията, ще се нарича „Творческа Европа”. Те се осъществяват в партньорство. За повече информация: http://ccp-bg.com/?action=document-display-section&id=1
научи повече

ГРАЖДАНСТВО

Проектите, които насърчават европейското гражданство и имат културна компонента могат да получат финансиране по програма Европа за гражданите (2014-2020). Тя ще е насочена към осведомяването за ЕС и неговите общи ценности, история и култура. Средствата от програмата ще помогнат на хората да се включат в граждански дейности чрез дебати и дискусии за ролята на ЕС в тяхното ежедневие. Добър пример за това е подкрепата, която се оказва на побратимяването на градове. Чрез програмата се финансира
научи повече

ИНФРАСТРУКТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Проекти за изграждане на културна инфраструктура могат да получат финансиране от фондовете за регионално развитие. Предишни “Европейски столици на културата” са използвали Структурните фондове и Кохезионния фонд, за да модернизират културните си институции. Програмата за регионално развитие за периода 2014–2020 г. е „Региони в растеж 2014-2020” . Тя ще продължи да подкрепя проекти, свързани с културата, културните и творческите индустрии и културното наследство,
научи повече

ИНОВАЦИИ И НАУКА

Иновативни проекти на предприемачи в областта на културата могат да бъдат финансирани от „Програма за конкурентоспособност на предприятията и МСП 2014—2020 г.” За повече информация: http://ec.europa.eu/enterprise/cosme Проекти, свързани с проучвания в областта на културата и културното наследство, могат да бъдат финансирани по програмата на ЕС за наука и иновации ”Хоризонт 2020”. За повече информация: http://7fp.mon.bg/ За следващия програмен период
научи повече

ТУРИЗЪМ

Чрез проекта на ЕК „Най-добри европейски дестинации” (EDEN ) се насърчават моделите за устойчиво развитие на туризма на територията на ЕС. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат всяка година и се избират „най-добрите туристически дестинации" за всяка участваща страна. Досега България е участвала с три проекта - от 2008 до 2010 г. по темите: „Водата – извор на живот и благоденствие” (за аква туризъм), „952: Природата ви
научи повече

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права