2019 България

РУСЕ

Мото/Основна идея: Град на свободния дух


Цели: 

□ Институционална устойчивост и развитие на човешкия ресурс; 

□ Диверсификация на културното съдържание; 

□ Опазване и валоризация на културното наследство и развитие на интегриран туристически продукт; 

□ Изграждане на междусекторни партньорства и мрежи за сътрудничество; 

□ Интегрирано развитие на градската среда; 

□ Децентрализация на културната активност и насърчаване на гражданското участие;

□ Мобилност на артисти и продукти; 

□ Европейска свързаност и междукултурен диалог. 


Очаквани резултати: 


Културни ползи

□ Стимулиране на креативността;

□ Нови публики за културата;

□ Подобрена културна инфраструктура;

□ По-активно международно сътрудничество;

□ Нови възможности за реализация на артисти;

□ По-активен културен живот в града.


Икономически ползи

□ Обновяване на градската среда;

□ Туризъм: прираст на туристи;

□ Разрастване на хотелиерството, ресторантьорството, търговията на дребно, таксиметровите услуги;

□ Създаване на нови работни места;

□ Подобрен имидж на града.


Социални ползи

□ По-достъпни събития в публични пространства, на необикновени места, с участие на публиката;

□ Събития за всеки – деца, млади хора, възрастни хора, малцинствени групи, хора в неравностойно положение;

□ Популяризиране на програми за доброволци.


Уеб сайт/facebook:

www.ruse2019.eu

www.facebook.com/ruse2019


ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права