Планирането, осъществяването на контролна дейност, менажирането на материалите и управлението на потока от информация са сред остновните дейности на логистиката като наука.

Икономическата система в своята същност е динамична. Тя е съвкупност от изграждане на маркетингова стратеция, конкурентно способна ценова политика и контрол и организация на производствения процес. Производственият процес представлява съпкупност от редица дейности, а именно – покупка на суровини, тяхната доставка и преработка, като финален е виначи елементът на достигане до крайния потребител. Доставките са финалният етап от един производствен процес. Логистиката като наука цели оптимизация на целия този процес, а фокусът е оптимизация на разход и време. Добрата логистика спомага за крайната конкурентноспособност на всяко производствено предприятие.

Първоначално логистиката като деиност датира още от Римската империя. Нуждата от обезпечаване на войната налага развитието й. Доставянета на вода, храна и всичко нужно за легионите на римската империя са пример за осъществяване на логистична дейност. Логистиката като наука се обособява през 18 век. Барон Жомини , генерал от армията на Наполеон е основоположник на логистиката като наука. Логистиката търпи развитие след края на Втората световна война. Наблюдават се навлизане на голям брой специалисти по военна логистика.

Логистиката, това е изкуството да се пресмята и разсъждава.

Ще дадем подробно тълкувание на основните понятия в логистиката.

  • Логистична операция – конкретен вид действия с обща насоченост да преобразуват поток от материали или информация.
  • Елементарен материален поток
  • Материален поток – представлява съвкупност от елементарен материален поток.
  • Логистичен канал – физически и юридически лица, които са участници в процеса.
  • Информационен поток – това са всички документи, същите могат да бъдат, както в хартиен, така и в електронен вариан.
  • Логистичен цикъл – обхваща календарния период от началния момент до достигане до крайния ползвател на услугата
  • Логистични разходи- това са разходите, които съпътстват услугата.

Ако имате нужда от професионални логистични услуги Карго Планет е Вашето решение

By admin