Пластични резервоари

Пластичните резервоари, произвеждани от “Екотим Инженеирнг 09” ООД, служат за събиране и съхранение на отпадни, пречистени или дъждовни води; агресивни течности, прахообразни вещества и елементи, както и за съхранение на вода, предназначена за противопожарни нужди (съгласно изискванията на противопожарните служби).
Описание

Производството на пластични резервоари се извършва на база висококачествени полимерни материали (PEHD или PP). Асортиментът предлага продукти с цилиндрична, правоъгълна или квадратна форми, без ограничения спрямо вместимостта. Съобразяваме се изцяло с изискванията на клиента.

“Екотим Инженеирнг 09” ООД осъществява и проекти, изцяло съобразени с клиентски предложения.

Пресмятането параметрите на отделните резервоари се съгласува детайлно с характеристиките и особеностите на теренната площ и възможностите за отвеждане на събраната вода. Конструкцията на резервоарите позволява тяхното инсталиране както под, така и над земята.

Каломаслоуловители

Съгласно българското законодателство, всеки новопроектиран обект от типа автомивка, сервиз, обществена сграда, хипермаркет и други с подземен и/или надземен паркинг са задължени да имат каломаслоуловители преди вливането на събраните води в общата градска канализация.
Предназначение

Задържане, сепариране, съхранение (разпределяне) на леките и тежки фракции; пропускане на пречистените води към градската канализация.

Задължителни за: бензиностанции, автосервизи, паркинги, автомивки, механични работилници, други.
Принцип на действие

 

Схемата на работа е базирана на простите физични закони, свързани с различната маса и плътност на веществата, попаднали във вода – механичните елементи и примеси се утаяват на дъното, а нефтопродуктите (бензин, нафта, масла, греси и др.) и мазнините остават на повърхността.

Нефтопродуктите са химични съединения на въглеводороди с по-малка плътност от водата и слабо разтворими в нея. Задържането на нефтопродуктите зависи също така от големината на молекулите им, от скоростта на изплуване и др.

Механичните примеси могат да нарушат нормалната работа на канализационната мрежа. Поради тази причина, когато съдържанието на по-едри суспендирани или токсични примеси, органични и неорганични мазнини, нефтопродукти в отпадъчните води е значително, се предвиждат кало-маслоуловители с цел да не се застрашава включването им директно в канализационната мрежа.

Помпени станции

Употребата на подобни системи обезпечава проблемите, обвързани с децентрализираните канални системи, намиращи се в хълмисти терени, местности с високо ниво на подпочвени води и при канализация, разположена на голяма дълбочина. В тези и подобни случаи класическите канални системи и централни пречиствателни станции не са най-доброто решение и е възможно да са доста скъп вариант. Помпените станции премахват необходимостта от система за традиционен гравитационен канал, което допринася за радикалното намаление на инвестиционните разходи с около 30-50% в зависимост от особеностите на обекта.

Технология на помпена станция за условно чисти води

Пречистените отпадни води, дъждовните, дренажните или подпочвените води се вливат в сборен резервоар/колектор, откъдето с помощта на помпа или хидрофорна система, водите могат да бъдат използвани за технологични нужди, като гасене на пожари, поливане на тревни площи и др. Друг вариант за оползотворяване на водните ресурси е тяхното заустяване в същестуващо дере, река или друг водосборен басейн. Този вид системи предвижда автоматичен контрол.

Пречиствателни Станции за Отпадни Води (ПСОВ)

Биологичните пречиствателни станции от типа PureSys се изработват изцяло от конструкционни полимерни материали. Съоръженията са разделени на съответни зони, отговарящи за различни технологични процеси, протичащи в тях.

Технологичната схема на ПСОВ PureSys включва:

 • Механично пречистване – груба решетка, дробилка за едрите замърсители
 • Биологично пречистване за отстраняване на биогенни елементи – въглерод, азот и симултантно отстраняване на фосфор чрез утаяване;
 • Биологично третиране на утайките, отделени от пречиствателното съоръжение в различните технологични стъпала – аеробен стабилизатор за стабилизация на утайката;
 • Аерационна система, състояща се от компресор, разпределителна мрежа за въздух и аериращи елементи;
 • Ерлифтна помпа (или ел. помпа) за рециркулация на активната утайка в денитрификатора;
 • Ерлифтна помпа (или ел. помпа) за прехвърляне на излишната активна утайка в аеробния стабилизатор;
 • Ламелен вторичен утаител или обемен такъв, вграден в нитрификационната зона;
 • Автоматизирана система за управление и контрол на пречиствателната станция.

Продуктите и съоръженията, които предлагаме, включват още:

 • Резервоари за течни, твърди и прахообразни материали;
 • Помпени шахти (станции) по наш проект или с проект на клиента;
 • Кало-маслоуловители (за гаражи, автомивки, подземни гаражи и др.);
 • Мазниноуловители (за ресторанти и хранителни магазини);
 • Водоплътни изгребни ями;
 • Много други стандартни и нестандартни решения.

Част от основните и спомагателни дейности, които предлагаме, са следните:

 • Проектиране и производство на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води;
 • Проектиране на ВиК мрежи;

Технология на помпена станция за отпадни води

Битовата отпадна вода се излива в сборния колектор на помпената станция, където чрез помпена система, отпадната вода се влива в ПСОВ. Помпите се контролират напълно автоматично като предоставят възможност за намаляване на разходите и постепенно разширяване. Помпените станции,  предлагани от “Екотим Инженеирнг 09” ООД, могат да бъдат произведени по изцяло наш/Ваш проект .

Технология и приложения

За замърсяването

Съвременната цивилизация поставя пред обществото проблем от изключителна важност- замърсяването и намаляването на водните ресурси. Развитието мощността на новите промишлените технологии превръща опазването на водните ресурси в приоритет за запазване условията на живот на човечеството.

Световните производствени процеси определят потреблението на все по- големи количества вода. Нарастващите нужди, от една страна, и индустриалното замърсяване на водата от друга, провокират застрашеност както за флората и фауната на природните басейни, така и за здравето на човек.

Бързите темпове на промишлено развитие, недостатъчният брой, некачествена експлоатация и честите аварии на пречиствателните съоръжения; липсата на обратни цикли за използването на промишлените води са главните причини, които допринасят замърсяването на водите.

Коментираният процес се провокира и от различи видове детергенти, които през последните няколко десетилетия представляват повече от 2/3 от търсените миещи вещества.
Замърсяване на водоприемниците

Основни водоприемници на замърсените от индустриална дейност отпадни води са езерата и реките, а като следствие от тяхното вливане- морските басейни и Световният океан.

Голяма част от речните масиви, превърнали се в русла на мъртви води, създават благоприятни условия за разпространение на епидемии. В България съществуват около 20 хил. км. речна мрежа, от които близо 15 хил.км са силно замърсени от промишлена дейност и превърнати в негодни за рибно стопанство и битови нужди.

By admin