Как трябва да се развие една туристическа дестинация, така че наистина да е привлекателна, както за български, така и за чуждестранни туристи. Преди всичко трябва да се направи точен анализ на наличните природни и антропогенни туристически ресурси, на съществуващата обща и туристическа инфраструктура, на икономическата и социалната обстановка в региона. Всички тези фактори определят туристическия потенциал на съответната район. Трябва да се прецени и приемния капацитет на дадената дестинация, за да се избегне отрицателното влияние върху природата, културните паметници и местните общности.

След внимателния анализ се изработва стратегия за развитие на туризма в дадената дестинацията. В стратегията трябва да са заложени визия, мисия и цели, както и план за действие. Изключително важно е усилията на съответното местно управление да се съвместят и координират с местното население и предприемачество. Единични добри практики не могат да създадат облик и репутация на дадена дестинация. Местното население трябва да бъде добре информирано и запознато с ползите, които биха имали при развитие на туризъм в техния регион. Алтернативният туризъм е мощно средство за икономическо съживяване на селски райони и това трябва да бъде водещо при мотивацията на хората. За добрата информираност на местното население по отношение на въпросите, свързани с развитието на алтернативен туризъм, както и на биологично селско стопанство, би било добре да се провеждат различни разяснителни мероприятия, да се правят презентации, с които да се показват добри практики, приложени в други райони, както и да се разясняват начините за постигането им на местно ниво. Организирането на семинари с цел обучение на желаещите да повишат своята компетенция за това как се развива малък частен бизнес, как се управлява къща за гости и т.н., предлагането на различни курсове за компютърна и езикова подготовка са сред нещата, които ще помогнат много на местните хора за тяхната собствена реализация и адаптация към новите условия.

Задължително е на преден план да бъдат поставени характерни за района дейности, традиции, занаяти, фолклорни особености, кулинарни рецепти. Така ще се изгради един цялостен облик, който да бъде отличителна черта за региона, нещо като запазена марка, което да привлича туристи и да поддържа техния интерес. Начинът, по който се интерпретират природните и антропогенните ресурси също е от решаващо значение.

Развитието на алтернативен туризъм в даден регион може да съживи местната икономика, тъй като туристическия продукт е съвкупност от много елементи и в неговото създаване и осъществяване могат да участват редица частни предприемачи от различни сфери на бизнеса. Чрез ползотворно сътрудничество между отделните звена се получава взаимна полза и се постига икономическо развитие. Стремежът трябва да бъде да се изгради конкурентна на другите дестинация, която да бъде рекламирана и промотирана като едно общо цяло. Тогава вече и малкият участник в цялостния процес ще има своята собствена изгода.

Наличието на туристически информационни центрове е важна част от развитието на дадена туристическа дестинация. Туристическите центрове, ако бъдат направени, както трябва, могат да играят ключова роля в популяризацията на съответния регион. Това трябва да е място, от където може да се черпи пълна информация за средствата за подслон и местата за настаняване, заведенията за хранене и забавления, за местните забележителности и атракции и т.н. Могат да бъдат организирани различни изложби, събития, демонстрации, обучителни семинари и лекции. Зали за интерпретация на местното културно и природно наследство, както и различни мултимедийни демонстрации са средство за привличане на повече туристи. Наличието на уеб страница на туристическия център е задължителен елемент, който допринася за добрия маркетинг на дестинацията. Участието в туристически бази данни, както и включване в информационни системи са част от задължителните стъпки.

By admin